top of page

Acerca de

Läkarens Desk

VÅR DATASKYDDSPOLICY

Dataskyddspolicy

Ninfea Ledarutveckling AB är ett svenskt aktiebolag med säte på Gluggstorpsvägen 82, 268 75 TÅGARP. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och överenskomna åtaganden behöver vi behandla dina personuppgifter.

Således behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom kontaktuppgifter inklusive namn, företag, titel, e-postadress och telefonnummer. Vidare sparar och behandlar vi de betalningsuppgifter du lämnat till oss. Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla vårt åtagande till dig inom ramen för de tjänster som vi levererar och gör överenskommelser om.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja vidare dina personuppgifter utan ditt medgivande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig samt berättigat intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att Ninfea Ledarutveckling AB ska kunna uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, såsom gällande redovisningslag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med medarbetare inom Ninfea Ledarutveckling AB samt med Skatteverket vid redovisning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Caroline Seblad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ninfea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

bottom of page